Menü Kapat

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tareks A.Ş olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından müşterilerimiz, sözleşmeli üretim yaptığımız çiftçilerimiz, personelimiz, gelecekteki ortaklarımız, is ortaklarımız dahil kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahlinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar için Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

  • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
  • Şirketimiz pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler,
  • Şirketimiz faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması,
  • Şirketimiz is ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
  • Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
  • Şirketimiz performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması,
  • Şirketimiz insan Kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve is sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
  • İş yerinde güvenlik uygulamaları nedeni ile Şirketimiz ve şube binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
  • Süreçlerinde kurumumuz ürün ve hizmetlerinde faydalandığımız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Kurumumuz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar için Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; Şirketimiz, 3. Kişiler, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, is ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlar ve iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşterilerimiz ve çiftçilerimiz  ile yapılan alim/satım hizmet sözleşmeleri ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında islenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin islenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, islenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin islenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zaman asimi süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. E. İlgili Kişinin Hakları Her ilgili kişi, KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:1.Kişisel verisinin islenip islenmediğini ögrenme,2.Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3.Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme,4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 6.KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Tareks A.Ş tarafından Kişisel verileri islenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

Kişisel verisinin islenip/işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre Kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakki bulunmaktadır.Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte www.tareks.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Tareks A.S Genel Müdürlüğü adresi olan Kazakistan Cad.(4.Cad.)No:136/4-5-6 Emek / ANKARA 06510 adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Saygılarımızla,


Başvuru formu için tıklayınız